Betaalautomaat met cash acceptatie; Veiliger werken met contant geld - Cikam.nl (2024)

Betaalautomaat met cash acceptatie; Veiliger werken met contant geld


Na een jarenlange promotie van pinnen en contactloos betalen, hoor je de laatste tijd steeds vaker de roep om cash betalen. De Nederlandse Bank laat van zich horen als voorstander van cash. Wat moet je daarmee in de horeca, waar contant geld voor onveilige situaties zorgt? Maatregelen nemen!

Cash geld en zijn voordelen

Cash geld heeft vele vrienden, ook als je liefhebbers van zwart geld niet meerekent. In zijn algemeenheid wordt buiten de Randstad nog relatief vaak contant afgerekend. Door het hele land betalen oudere gasten vaker met contant geld. De leeftijdsgroep tussen 19 en 35 bijvoorbeeld voldoet 3 op de 10 betalingen contant; in de groep van 55 tot 75 is dat ongeveer de helft en onder de 75-plussers zelfs 6 op de 10. Die leeftijdsgrens schuift steeds verder op, maar ook dan blijft er nog een flinke groep cash betalers over, namelijk de 2,5 miljoen laaggeletterden. Dat zijn mensen die pinnen moeilijk vinden of die zich gewoon meer op hun gemak voelen met een bankbiljet in hun hand dan met een pinpas. Deze groep overlapt met de groep mensen die met een pinpas al snel te veel geld uitgeeft en voor wie een afgepaste hoeveelheid contant geld een goede bescherming is tegen het beruchte gat in de hand. Ten slotte zijn er nog de liefhebbers van privacy, die geen betaalspoor willen achterlaten van hun handel en wandel. Om wat voor reden dan ook.

Contant geld blijft

Juist om die groepen te beschermen, vindt De Nederlandsche Bank (DNB) dat cash overal geaccepteerd moet blijven. Dat er hier en daar een cashloze winkel of café is, daar geeft DNB niet zoveel om. Maar de spoeling moet niet té dun worden voor mensen met louter munten en briefgeld in hun portemonnee. In de praktijk wordt er wel steeds meer geëxperimenteerd met cashloze verkooppunten, ook in de horeca. Kassaleverancier Van Hessen kent er verschillende voorbeelden van, vertelt business manager POS Peter Laheij. “Het zijn voornamelijk wat grotere restaurants en ketens die zonder cash willen werken. Ze houden alleen een geldla aan voor noodgevallen. Als je zo ver wilt gaan, is het belangrijk om de gast goed uit te leggen waarom je het doet: voor de veiligheid van het personeel, voor de hygiëne en om minder fouten te maken met wisselgeld. Maar soms werkt het niet, zelfs niet in de Randstad. Een klant van ons wilde op de Coolsingel in Rotterdam cashfree werken, maar veel toeristen wilden contant afrekenen. Nu hebben ze toch een kassa met cash.”

Betaalautomaat met cash acceptatie; Veiliger werken met contant geld - Cikam.nl (1)

Geld veilig opbergen

Voor ondernemers die nu cashfree willen werken, is veiligheid vaak de belangrijkste reden. Gelukkig is het ook mogelijk om veiliger te werken mét contant geld. Zorg om te beginnen dat de kassalade alleen is te openen door bevoegde medewerkers. Dat verkleint de kans dat op een drukke avond op een onbewaakt moment iemand in de verleiding komt om een graai uit de la te doen. Als er veel wordt gepind, is dat ene voordeel omdat de kassalade daardoor minder goed is gevuld.

Stroomt de lade in de loop van de dag en avond toch aardig vol, dan is een afroomkluis een goed oplossing. Speciaal voor horeca en retail zijn kluizen

te koop met een gleuf, waarin medewerkers het daggeld makkelijk kunnen afstorten zonder dat ze de hele kluis hoeven open te maken. Je kunt er zelfs een gewoonte van maken om ieder briefje van 50 euro in de kluis te stoppen. Een eenvoudige afroomkluis kun je bijvoorbeeld onopvallend onder de bar monteren.

Als je zorgt dat het personeel geen toegang heeft tot de kluis, verklein je zo het risico dat zij in gevaar komen bij een overval. Wil je een goede oplossing om het geld meerdere dagen veilig te bewaren, dan is een gecertificeerde en verankerde afstortkluis een betere oplossing.

Wat ook helpt is een euro geldcassette, ook wel klaplade genoemd. Groot voordeel hiervan is dat je de lade afgesloten uit de kassa kunt nemen, zodat je niet met een open lade met geld door de zaak hoeft te lopen. Er zijn ook geldcassettes met afstortgleuf, waar je grote biljetten meteen veilig in kunt opbergen.

Betaalautomaat met cash acceptatie; Veiliger werken met contant geld - Cikam.nl (2)

Gesloten systeem

Nog veiliger én zeer hygiënisch is een gesloten kassasysteem, waarmee bijvoorbeeld sommige fastfoodketens werken. “Iedereen kent het van parkeergarages waar je bij een betaalautomaat ook met munten of bankbiljetten kunt betalen. In de horeca kan dat op dezelfde manier. De medewerker slaat het te betalen bedrag aan, de gast doet zelf het geld in de automaat en het wisselgeld rolt er automatisch uit. Zodra de kluis vol is, geeft het systeem een signaal om het leeg te halen. Dat kan de manager zelf doen of een waardetransporteur”, vertelt Céline Versterre van Cikam.

Veiliger werken met contant geld kan bijna niet. Ook het eigen personeel kan op deze manier niet bij het geld komen. Bovendien bespaart het systeem de ondernemer veel tijd, want geld tellen hoeft niet meer en kasverschillen behoren tot het verleden. Daar hangt wel een prijskaartje aan. Een gesloten kassasysteem kost algauw enkele duizenden euro’s, de bijgeleverde service nog niet meegerekend. Een ander nadeel is dat de gast naar de balie toe moet komen om af te rekenen. Het systeem is daarom bij uitstek geschikt voor bedrijven waar gasten aan de balie bestellen en meteen afrekenen.

Waar gaat het heen?

Contant geld wordt nu nog alom geaccepteerd: 95 procent van de horecabedrijven neemt cash aan en 71 procent heeft een pinapparaat. In totaal neemt cash nog altijd 41 procent van alle transacties in, blijft uit recent onderzoek van DNB. Bijna alle bedrijven verwachten daarom dat ze ook in 2022 nog cash zullen accepteren.

Bron: De CaféKrant december 2018

Lees ook: Cash mag niet verdwijnen volgens DNB

As an expert in financial technology and payment systems, I can confidently delve into the concepts presented in the article about the use of cash in the hospitality industry. My expertise lies in understanding the dynamics of cash transactions, electronic payment methods, and the evolving landscape of financial technologies.

The article discusses the resurgence of interest in cash payments despite the promotion of card and contactless payments over the years. It highlights the perspective of the Dutch Central Bank (De Nederlandsche Bank or DNB), advocating for the continued acceptance of cash to cater to specific groups, such as older individuals, low-literacy populations, and those who value privacy.

The key concepts covered in the article include:

  1. Cash Usage Trends: The article outlines the prevalence of cash transactions, particularly outside urban areas like the Randstad. It points out that older age groups and individuals with low literacy levels tend to make a significant portion of their payments in cash.

  2. DNB's Stance on Cash Acceptance: The Dutch Central Bank emphasizes the importance of keeping cash widely accepted to protect specific demographic groups. It acknowledges the existence of cashless businesses but emphasizes the need to ensure accessibility for people relying on physical currency.

  3. Challenges and Experiments in Cashless Transactions: The article mentions that some businesses, especially larger restaurants and chains, experiment with cashless operations for safety, hygiene, and efficiency reasons. However, it notes challenges faced by businesses in implementing completely cashless systems, citing examples where tourists still prefer cash payments.

  4. Safety Measures for Cash Handling: For businesses considering cashless operations, the article provides insights into maintaining safety with cash. It suggests measures such as secure cash drawers accessible only to authorized personnel, the use of cash safes, and the implementation of closed cash systems for added security.

  5. Technological Solutions: The article introduces technological solutions like closed cash systems used in fast-food establishments. These systems involve automated payment processes where customers insert cash directly into a machine, ensuring security, and reducing the need for manual cash handling.

  6. Current Acceptance Rates and Future Trends: The article concludes by stating that cash is still widely accepted, with 95% of hospitality businesses accepting cash and 71% having card payment facilities. It cites research indicating that cash transactions still account for 41% of all transactions, with businesses expecting to continue accepting cash in the foreseeable future.

In summary, the article provides a comprehensive overview of the dynamics surrounding cash transactions in the hospitality sector, touching on societal trends, regulatory perspectives, challenges, and technological solutions. If you have any specific questions or need further clarification on any of these concepts, feel free to ask.

Betaalautomaat met cash acceptatie; Veiliger werken met contant geld - Cikam.nl (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated:

Views: 5934

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.